Nowi poszukiwacze zaginionej Arki

Artur Sporniak

publikacja 30.08.2012 22:47

Kwartalnik „Fronda” dołączył do nielicznych w polskim Kościele środowisk o otwarcie antyewolucyjnym nastawieniu.

Tygodnik Powszechny 35/2012 Tygodnik Powszechny 35/2012

 

Kolorowa okładka przedstawia Ducha Świętego w postaci gołębicy, który załatwia potrzebę fizjologiczną na łysej głowie Karola Darwina. Poniżej krzyczy tytuł: „Darwin passé!”. W internetowej nocie, reklamującej 63. numer kwartalnika „Fronda”, cytat z jednego z publikowanych materiałów przepowiada: „Za trzydzieści lat będziemy w zupełnie innej sytuacji. Dowody płynące z nauki są po prostu tak mocne, że darwinizm nie może przetrwać!”. Żart? Prowokacja? Owszem, prowokacja, ale zupełnie serio.

INTELIGENTNY PROJEKT

Tematem numeru jest tzw. inteligentny projekt, czyli zrodzona w latach 90. XX wieku w USA koncepcja w zamierzeniu mająca mieć charakter naukowy i stanowić konkurencję dla biologicznej teorii ewolucji. Takie przynajmniej życzenie wyrażają jej pomysłodawcy i tak ją przedstawiają jej wytrwali zwolennicy. Numer „Frondy” zawiera krótkie rozmowy z najważniejszymi koryfeuszami Discovery Institute w Seattle, głównego centrum propagowania nowej idei: biochemikiem Michaelem Behe’em, teologiem Jayem Richardsonem oraz filozofem Stephenem C. Meyerem. Rozmowy przeprowadził redaktor Frondy, dominikanin o. Michał Chaberek, który po odbyciu stażu w ośrodku w Seattle obronił doktorat na UKSW w Warszawie z teologii fundamentalnej, opublikowany w bibliotece „Frondy” pt. „Kościół a ewolucja”. W tej chwili o. Chaberek jest głównym propagatorem idei inteligentnego projektu i kreacjonizmu w polskim Kościele. W 63. numerze „Frondy” w artykule „Czy Bóg mógł się posłużyć ewolucją?” polemizuje z teizmem ewolucyjnym – stanowiskiem, które naukową teorię ewolucji próbuje godzić z religijnym obrazem rzeczywistości.

Główny blok tekstów numeru dopełniają artykuły przedstawiające historię sporu wokół idei inteligentnego projektu, których autorami są członkowie Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia”, niewątpliwie najbardziej zdeklarowanego w Polsce środowiska akademickiego, które ideę inteligentnego projektu traktuje jako poważną propozycję naukową. Są to prof. Kazimierz Jodkowski oraz adiunkci kierowanego przez niego Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego – Dariusz Sagan i Piotr Bylica.

ANTYNAUKOWA GORĄCZKA

Idea inteligentnego projektu (IP) głosi, że pewne cechy świata, zwłaszcza organizmów żywych, są wynikiem inteligentnego działania, które można metodami naukowymi wykryć i odróżnić od procesów czysto naturalnych, charakteryzujących się brakiem takiego celowego ukierunkowania.

Najbardziej nietrywialne kryterium tropienia inteligencji w przyrodzie zaproponował w 1996 r. Michael Behe. Jest nim cecha nieredukowalnej złożoności, którą jego zdaniem posiadają np. niektóre układy biochemiczne. Układ jest nieredukowalnie złożony, gdy pozbawienie go jakiejś części prowadzi do utraty przez niego funkcjonalności. Oznacza to, że nie mógł on powstać przez stopniowe dodawanie do niego poszczególnych części w wyniku przypadkowych mutacji, tylko musiał zostać zaprojektowany i utworzony od razu w całości. Behe jako przykład podaje wić bakteryjną, która działa jak śruba motorówki, przytwierdzona do błony komórki za pomocą specjalnego umocowania z białek i poruszana silnikiem molekularnym. Dzięki niej bakteria może się przemieszczać. Amerykański biochemik argumentuje, że pozbawienie tego wyrafinowanego molekularnego mechanizmu któregokolwiek z trzech modułów spowoduje utratę funkcjonalności całego układu. Zatem wić bakteryjna nie mogła powstać na zasadzie przypadkowych mutacji utrwalanych mechanizmem doboru, a to oznacza, że falsyfikuje teorię ewolucji.

Przykład z nieredukowalną złożonością dobrze pokazuje problemy całej koncepcji inteligentnego projektu. Odpowiadając Behemu, biolodzy ewolucjoniści wskazali, że te same białka, z których zbudowana jest wić, u innych szczepów bakterii tworzą np. pokładełko, przy pomocy którego bakteria wstrzykuje toksyny (silnik molekularny stanowi w tym przypadku molekularną pompę), jest zatem prawdopodobne, że moduły wici bakteryjnej wcześniej pełniły ewolucyjnie inne funkcje.

Co ciekawsze, komputerowe symulacje samego procesu ewolucji przynoszą zaskakujące efekty: np. algorytmy przypadkowo kompilujące fragmenty najlepszych pod danym względem programów wyjściowych potrafią po wielu cyklach stworzyć w efekcie program o wiele lepszych parametrach niż napisany przez informatyków „na piechotę”. Ponadto informatycy, śledząc krok po kroku ciągi poleceń tych stworzonych ewolucyjnie programów, nie potrafią zrozumieć ich zasady działania. Okazuje się, że ewolucja, mimo że działa na ślepo, jest o wiele bardziej inteligentnym projektantem niż człowiek, którego inteligencja stanowi przecież prototyp koncepcji IP.

ITAKTYCZNE UNIKI

Zwolennicy koncepcji IP bronią się, wskazując, że nawet jeśli jakiś konkretny przypadek biologicznej złożoności da się ewolucyjnie wyjaśnić, istnieje wiele innych nieredukowalnych układów. W ten sposób sama koncepcja staje się niefalsyfikowalna. Nie ma zatem znamion naukowości. Można wręcz dojść do przekonania, że charakterystyczną cechą metodologii IP są tworzone doraźnie reinterpretacje-uniki chroniące przed racjonalną krytyką.

 

 

 

Ich przykłady znajdziemy w kwartalniku „Fronda”. Na pytanie, jak o inteligencji projektanta świadczy np. nieracjonalna budowa oka kręgowców (włókna nerwowe biegną nad komórkami światłoczułymi, a nie pod nimi), Dariusz Sagan odpowiada: „Teoria inteligentnego projektu dopuszcza możliwość, że projektant ziemskich struktur biologicznych jest (lub był) istotą złą, nieudolną czy dopiero doskonalącą swoje umiejętności”. Z kolei na uwagę, że sukcesy nauki rozpoczęły się od czasu, gdy uczeni zaczęli ograniczać się tylko do szukania wyjaśnień naturalnych, stąd powszechnie przyjmowana dziś w nauce zasada metodologicznego naturalizmu, którą pomysł IP narusza, prof. Jodkowski odpowiada, że samego inteligentnego projektanta też można traktować naturalnie. Kim lub czym zatem on jest? Tym „teoria inteligentnego projektu” się nie zajmuje – słyszymy w odpowiedzi. Jodkowski na koniec przyznaje, że przypieraną do muru teorię IP można ostatecznie traktować jako „teorię (koncepcję) filozoficzną, tyle że stosującą argumentację przyrodniczą”.

Zauważmy przy okazji, że odwołująca się do nauk przyrodniczych filozofia czy teologia od dawna mówi o stwórczym zamyśle czy projekcie Boga, przejawiającym się np. w matematyczności praw przyrody. Po co zatem całe zamieszanie?

PROBLEM JEST, ALE BEZ PANIKI!

Teoria ewolucji jest w tej chwili jedną z trzech globalnych teorii przyrodniczych (obok mechaniki kwantowej i teorii względności) stanowiących koherentne ramy dla całej współczesnej nauki.

Jest teorią spełniającą metodologicznie wymogi, znajdującą nowe empiryczne potwierdzenia, nie tylko wyjaśniającą coraz szerszy zakres zjawisk, ale także przewidującą nowe zjawiska. Atak na współczesny neodarwinizm jest po prostu atakiem na naukę. O ile należy sprzeciwiać się redukowaniu racjonalności do samej metody naukowej (to, co racjonalne, wykracza bowiem poza nauki przyrodnicze), o tyle odrzucenie nauki – jak by nie patrzeć, największego osiągnięcia ludzkiego rozumu – jest popadaniem w irracjonalizm.

Jeśli naukę potraktujemy jako wyrafinowaną grę z przyrodą, prowadzoną przez naukowców przy pomocy precyzyjnych reguł, której stawką jest wiedza (czyli także władza nad rzeczywistością), to zwolennicy inteligentnego projektu zachowują się jak symulanci, którzy udają, że grają. W istocie próbują za wszelką cenę zmienić ustalone praktyką naukową reguły gry, a gdy im się zwraca uwagę, że to czynność irracjonalna, udają Greka.

Takie postępowanie wyklucza, a przynajmniej utrudnia merytoryczny dialog. Stanowi jednak wdzięczny temat dla psychologii. Irracjonalność zachowania zwykle ma racjonalne wytłumaczenie. W koncepcji inteligentnego projektu można dostrzec lęk i resentyment wobec osiągnięć nauki. Zagrożony stał się stabilny świat tradycyjnej metafizyki i prostej religijności. Nauka stawia kolejne wyzwania, np. precyzyjnie ukazuje naiwność zdroworozsądkowych reguł rozumowania metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej. Odruchową odpowiedzią jest zaklinanie rzeczywistości.

Siła irracjonalności tej odpowiedzi powinna być dla nas jednak światełkiem alarmowym. Niezwykle dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych, który zachodzi na naszych oczach, rzeczywiście stawia przed wierzącymi zupełnie nowe wyzwania (np. jak pogodzić pisaną przez naukę naturalną historię świata z historią zbawienia przekazaną w Objawieniu?).

Niestety, trudno dostrzec oznaki, by Kościół intensywnie zabrał się do pracy nad nowym scaleniem naukowego i religijnego obrazu świata. Przewiduję, że jeszcze długo spotykać będziemy pomysły doraźnie ratunkowe i niewystawiające wierzącym najlepszego świadectwa.