„Śpiący olbrzym” w obronie godności

Z Konradem Głębockim – członkiem Sekretariatu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej – rozmawia Anna Cichobłazińska

publikacja 24.11.2009 21:16

Świeccy w Kościele nazywani są często śpiącym olbrzymem. Jak wynika ze statystyk, mimo przywiązania do Kościoła nie jesteśmy w Polsce liderami, gdy chodzi o Akcję Katolicką, która w wielu krajach jednoczy nawet setki tysięcy osób. Niedziela, 22 listopada 2009

„Śpiący olbrzym” w obronie godnościAnna Cichobłazińska: – Czym są kontynentalne spotkania Akcji Katolickiej?

Konrad Głębocki
: – Odbywają się one co trzy lata. Dwa lata temu takie spotkanie było w Madrycie, a wcześniej na Malcie. Przyszłoroczne Europejskie Spotkanie Akcji Katolickiej odbywać się będzie od 6 do 9 maja w Krakowie i Częstochowie. Podobne spotkania odbędą się jednocześnie na innych kontynentach: w Ameryce Południowej, Afryce i Azji.

Hasłem wszystkich spotkań są cztery słowa: „Chleb – Wolność – Życie – Pokój”. Każdy z kontynentów w sposób szczególny podejmie jedno z czterech zagadnień. Głównym tematem spotkania w Polsce będzie życie i godność osoby ludzkiej. Mamy tu na uwadze zarówno godność życia poczętego, jak i godność człowieka starego oraz prawo człowieka do godnej pracy i do godnego życia. Dodatkowym tematem wszystkich spotkań kontynentalnych będzie udział katolików świeckich w ich środowisku lokalnym.

– W jakich państwach poza Europą Akcja Katolicka działa szczególnie intensywnie?

– Bardzo aktywna jest Argentyńska Akcja Katolicka. Silna jest też Akcja Katolicka w Meksyku. Członkami Międzynarodowego Forum są również takie południowoamerykańskie kraje, jak Wenezuela, Kolumbia, Peru, Paragwaj czy Ekwador. Z kontynentu afrykańskiego warto wspomnieć choćby Ugandę czy Kenię oraz Burundi i Ruandę.

– Od półtora roku jest Pan członkiem Sekretariatu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej? Czym na co dzień zajmuje się Sekretariat?

– Forum Międzynarodowe Akcji Katolickiej (FIAC – skrót z j. włoskiego) z siedzibą w Rzymie skupia Akcję Katolicką z 30 państw świata. Raz na trzy lata Forum wybiera pięć państw do Sekretariatu Stałego. Sekretariat spotyka się cztery razy w roku. W tej kadencji oprócz Polski jest w nim przedstawiciel Akcji Katolickiej z Włoch, Burundi, Argentyny oraz Birmy. Sekretariat koordynuje organizację spotkań kontynentalnych Akcji Katolickiej oraz spotkań światowych w Rzymie.

Czuwa także nad funkcjonowaniem strony internetowej oraz prowadzi działalność wydawniczą i formacyjną. Powstają wydawnictwa np. o świętych, którzy byli członkami Akcji Katolickiej. Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie prowadzony jest kurs dla członków AK. Rolą Sekretariatu jest także prezentowanie AK w dykasteriach watykańskich.

W ubiegłym roku w Papieskiej Radzie ds. Świeckich, której przewodniczącym jest Polak – kard. Stanisław Ryłko, rozmawialiśmy o tematyce spotkań kontynentalnych z abp. Josefem Clemensem, sekretarzem tej Papieskiej Rady, i prof. Guzmánem Carriquiry, podsekretarzem. Rozmawialiśmy też o roli Akcji Katolickiej jako organizacji przygotowującej swoich członków – tych, którzy odczuwają takie powołanie – do godnego uczestnictwa w życiu publicznym swoich środowisk lokalnych, ale także większych społeczności.

W niektórych państwach istnieje przeświadczenie, że nie można uprawiać polityki w sposób czysty moralnie. Ojciec Święty Benedykt XVI, a wcześniej również Jan Paweł II w swoich wypowiedziach często wskazywali na wagę zaangażowania katolików w życie publiczne. Musimy zdawać sobie sprawę, że jedna decyzja polityka na wysokim szczeblu może mieć wpływ na miliony istnień, dlatego udział katolików świeckich w życiu publicznym jest tak istotny.


– W krajach, gdzie tradycja Akcji Katolickiej jest silna, obok AK dorosłych istnieje frakcja młodych. A jak to wygląda w Polsce?

– Nie mamy w Polsce wielu młodych w Akcji Katolickiej. Z nadzieją patrzymy na KSM jako na młodą Akcję. Jednak te dwie organizacje, choć mają podobny charyzmat, tworzą zupełnie odrębne organizmy. Mamy nadzieję, że to ulegnie zmianie. Powinniśmy brać przykład z Hiszpanów – jako przedstawiciel FIAC brałem ostatnio udział w zjeździe zjednoczeniowym młodzieżowej i dorosłej Akcji Katolickiej w Walencji.

W Polsce mamy obecnie taką sytuację, że młode osoby po przekroczeniu pewnego wieku przestają być członkami KSM i często już nie podejmują uczestnictwa w innej organizacji katolickiej. W Akcji Katolickiej brakuje nam ludzi 30-, 40-letnich. Istnieje swoista dziura pokoleniowa. Oczywiście, można to zjawisko tłumaczyć kryzysem zaangażowania w ogóle, tym niemniej musimy wykorzystywać wszystkie możliwości, by temu przeciwdziałać. W kraju tak zlaicyzowanym jak Włochy młodzi w sposób automatyczny przechodzą z młodzieżowej AK do AK dorosłych, co umożliwia kontynuację pracy. Trzeba przy tym powiedzieć, że włoska AK ma dzisiaj 300 tys. aktywnych członków.

W Sekretariacie Międzynarodowego Forum współpracujemy z młodymi z AK. Mają miejsce spotkania w Ziemi Świętej młodych z kilkudziesięciu państw. Z funduszy unijnych mamy możliwość finansowania udziału młodych z całej Europy w naszych spotkaniach. Bardzo się cieszę, że na ostatnim październikowym spotkaniu w Rzymie towarzyszyli mi młodzi z AK i KSM-u z Częstochowy, Krakowa, Świdnicy i Katowic.

*****

Świeccy w Kościele nazywani są często śpiącym olbrzymem. Jak wynika ze statystyk, mimo przywiązania do Kościoła nie jesteśmy w Polsce liderami, gdy chodzi o Akcję Katolicką, która w wielu krajach jednoczy nawet setki tysięcy osób. Być może jednak uda się obudzić śpiącego olbrzyma... Kraków i Częstochowa będą w przyszłym roku miejscami Europejskiego Spotkania Akcji Katolickiej (6-9 maja) – tematem obrad będzie godność osoby ludzkiej. Takie kontynentalne spotkania odbędą się też w Ameryce Południowej, Azji i Afryce.

*****

Akcja Katolicka w Polsce Struktury Akcji Katolickiej w Polsce tworzą jej parafialne oddziały (POAK) i diecezjalne instytuty (DIAK). Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut (KIAK). Każda ze struktur posiada własny zarząd i asystenta kościelnego. Diecezjalne instytuty działają we wszystkich diecezjach w Polsce.

Stowarzyszenie zrzesza ok. 30 tys. członków. Prezesem KIAK jest Halina Szydełko. Asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce jest bp Mariusz Leszczyński. Patronem stowarzyszenia jest bł. Stanisław Starowieyski. Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce, formując najpierw siebie, chcą nieść Ewangelię w środowiska pracy. Formacja kształtowana jest w nurcie życia Kościoła lokalnego i powszechnego.

To, czym żyje Akcja Katolicka na co dzień, to troska o bezrobotnych, edukacja dzieci z ubogich rodzin, organizacja wypoczynku dzieciom – kolonii, zajęć sportowych, turniejów, a także – pielgrzymek dla wspólnot parafialnych. AK jest bardzo ważna w każdej parafii, pomaga Księdzu Proboszczowi w integracji parafialnego środowiska. Warto odnotować zaangażowanie Akcji w Dzień Papieski i Dzieło Nowego Tysiąclecia, współpracę z samorządem lokalnym.

Akcja Katolicka ma swoje materiały formacyjne. Odwołuje się w nich do dokumentów kościelnych, w tym do wciąż za mało znanej adhortacji Jana Pawła II, skierowanej do świeckich „Christifideles laici”. W niektórych diecezjach odbywają się kursy dla członków AK ze społecznej nauki Kościoła. Na stronie internetowej można przeczytać o setkach inicjatyw stowarzyszenia, a i tak nie wszystko jest odnotowane. Liczby członków Akcji Katolickiej w świecie: Włochy – 300 tys., Meksyk – 100 tys., Polska – 30 tys., Argentyna – 20 tys. Strona internetowa polskiej Akcji Katolickiej: www.ak.org.pl . Strona internetowa Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej: ww.fiacifca.org . (A. C.)
„Królować chcę w duszy twojej!”

Na dawnym ornacie, wyhaftowanym zapewne z okazji ustanowienia w 1925 r. przez papieża Piusa XI święta Chrystusa Króla, jest ukazana na tle krzyża postać Jezusa stojącego na kuli ziemskiej, ubranego w białą szatę i królewski szkarłatny płaszcz.

Chrystus Król, w geście wyciągniętych rąk i z otwartym gorejącym sercem, nie ma jednak na głowie korony ani w ręku berła. Te insygnia władzy królewskiej leżą pod Jego stopami, gdzie też widnieją słowa: „Królować chcę w duszy twojej”. To niecodzienne przedstawienie Chrystusa Króla podkreśla Jego misję kapłańską, przez którą „dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża” (prefacja na uroczystość Chrystusa Króla).

To z całą pewnością dlatego autor tego dzieła umieścił koronę i berło u Jego stóp, ukazując w ten sposób tajemnicę królestwa Jezusa, które „nie jest z tego świata” (J 18, 36), lecz jest wiecznym i powszechnym królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie można więc zamknąć Chrystusa i Jego panowania w granicach państw i struktur społecznych. Chce On królować przede wszystkim w duszy i w sercu człowieka, w jego relacjach z bliźnimi, w codziennych postawach i świadectwie życia – i to przez miłość.

Na ten właśnie wymiar królestwa Jezusa zwraca uwagę Kościół w Polsce w programie duszpasterskim na rok 2009/2010, którego hasło brzmi: „Bądźmy świadkami Miłości!”. Jego inspiracją są słowa św. Jana Apostoła: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16b).

Ten program pracy formacyjnej i apostolskiej Kościoła w Polsce, zaczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, podejmie także Akcja Katolicka. Jej członkowie będą starali się, jak dotąd, dawać jasne świadectwo cnót chrześcijańskich oraz przykład żywej wiary, pogodnej nadziei i czynnej miłości, w głębokim i żywym zjednoczeniu z Chrystusem. W ten sposób będą realizować swój podstawowy obowiązek, jakim jest ewangelizacja i ciągłe wychowywanie do wiary (por. Jan Paweł II, „Nauczanie papieskie”, t. 3, Poznań 1985, s. 40-41).

Kontekst tej pracy jest dziś niezwykle trudny i wymagający. Zwraca na to uwagę Papież Benedykt XVI, który do członków Akcji Katolickiej mówi: „Wy, którzy Kościół kochacie i służycie mu, umiejcie być niestrudzonymi głosicielami i ofiarnymi oraz przygotowanymi wychowawcami; w Kościele przeżywającym trudne próby wierności i pokusy dostosowywania się, bądźcie odważnymi świadkami i prorokami ewangelicznego radykalizmu (…); w Kościele, który wzywa do heroizmu świętości, odpowiadajcie bez lęku, ufając zawsze w miłosierdzie Boże. Pogłębiajcie waszą modlitwę, ukierunkujcie wasze postępowanie zgodnie z odwiecznymi wartościami Ewangelii, pozwólcie się prowadzić Maryi Dziewicy, Matce Kościoła” („L’Osservatore Romano”, 2008, nr 105, s. 1).

Niech więc kapłani, w Roku Kapłańskim, i ludzie świeccy: członkowie Akcji Katolickiej i wszyscy uczniowie Jezusa, podejmą ochotnie w swych parafiach to nowe wezwanie Kościoła do pracy duszpasterskiej i apostolskiej, w kontekście współczesnych znaków czasu. Niech w jego realizacji pomogą im wskazania zawarte w „Programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2009/2010” (Poznań 2009) i w materiałach formacyjnych dla Akcji Katolickiej, przygotowanych przez księży asystentów pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki.

Niech pomocą będzie także cenny list abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który przypomina katolikom świeckim w Polsce o ich posłannictwie w świecie, gdzie szczególnie mocno „promieniuje z ludzi tęsknota za Bogiem Miłości i Prawdy, Bogiem Przebaczenia i Nadziei” („Wiek XXI woła o misyjność katolickiego laikatu. Refleksje nie tylko dla członków Akcji Katolickiej”, Przemyśl 2009, s. 12).

Budujmy zatem w sercach i postawach ludzi królestwo miłości, którego panem jest Jezus:

Króluj nam, Chryste, Tyś nasz Wódz!
Twych hufców my rycerze!
Modlitwą naszą Ty nas wiedź,
Pozyskać dusze wierze.

Na Twym sztandarze Serce Twe
Miłością gorejące!
Rozpal tym ogniem serce me,
Ukochać ucz tysiące. (…)

Królestwo Boże, ku nam zstąp!
My oto walczyć pragniem,
Aż ziemi naszej całej zrąb
Do Bożych stóp upadnie.


Hymn Apostolstwa Serca Jezusowego,

Bp Mariusz Leszczyński
Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej