Episkopat to nie „superdiecezja”

Przed nami najważniejsze w tym roku wydarzenie w polskim Kościele. 10 marca rozpoczną się w Warszawie dwudniowe obrady Konferencji Episkopatu Polski, podczas których, w związku z zakończeniem pięcioletnich kadencji, biskupi wybiorą przewodniczącego i zastępcę KEP Przewodnik Katolicki, 8 marca 2009Z możliwości tych nie korzystają Konferencje Episkopatów kilku krajów europejskich, np. niektórych krajów postkomunistycznych wchodzących w skład byłego ZSRR, ponieważ nie posiadają biur prasowych. – Przyczyn można tutaj upatrywać w trudnościach organizacyjnych i personalnych tych Kościołów – mówi ks. dr Józef Kloch, wyjaśniając taki stan rzeczy. – Możliwe jednak, że konferencje biskupów w krajach, których ta sytuacja dotyczy, a więc Albanii, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy (w tym ostatnim zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, jak i obrządku bizantyjskiego) nie czują potrzeby kontaktu z mediami. Oprócz Ukrainy są to bowiem bardzo małe społeczności katolików – zauważa ksiądz rzecznik.

Kto jest kim w KEP?

Konferencja Episkopatu Polski ma swoją siedzibę w Warszawie. Instytucję reprezentuje na zewnątrz przewodniczący KEP, który zwołuje zebrania plenarne i Radę Stałą oraz im przewodniczy. Tak samo długo jak funkcję przewodniczącego, a więc dwie kadencje, swoją funkcję pełnić może sekretarz generalny KEP, stały delegat Konferencji do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem.

Przewodniczący, jego zastępca i sekretarz generalny tworzą Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które w szczególnych wypadkach, kiedy wymaga tego dobro Kościoła, może zająć stanowisko w sprawach publicznych. Prezydium przedstawia także kandydatów na przewodniczących komisji, rad i zespołów oraz na inne urzędy, których nadanie zależy od Konferencji, np. na rektorów polskich instytucji katolickich.

Cztery razy w roku, w stałych terminach, odbywają się zebrania plenarne, w których mają prawo i obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie KEP. Na zebraniu plenarnym wszystkim członkom przysługuje głos decydujący. Jedynym wyjątkiem jest uchwalania statutu lub dokonywania w nim zmian, kiedy to decydują tylko biskupi diecezjalni.

Przygotowaniem spraw, które zostaną poruszone na zebraniach plenarnych, zajmuje się tzw. Rada Stała. Tworzą ją przewodniczący KEP, jego zastępca, sekretarz generalny oraz ośmiu biskupów diecezjalnych, wybranych przez zebranie plenarne. Zebrania Rady w składzie poszerzonym o biskupów diecezjalnych odbywają się w Częstochowie 2 maja, dzień przed uroczystością Matki Bożej Królowej Polski, oraz 25 sierpnia, przed uroczystością ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski działają także powołane przez nią komisje, rady i zespoły. Celem tych grupy roboczych jest wspomaganie KEP w pracy oraz w wykonywaniu jej decyzji. Ich działalność daje możliwość powoływania zespołów do wykonania konkretnych zadań, np. do zredagowania katechizmu dla dorosłych. W pracach komisji biskupów wspomagają konsultorzy duchowni i świeccy.

Częstotliwość spotkań komisji, rad i zespołów zależy od ich przewodniczących. Niektóre pracują w pewnych okresach intensywniej; i tak np. Komisja ds. Misyjnych oprócz zebrań całego gremium, które spotyka się od 2 do 4 razy w roku, pracuje nieprzerwanie w Centrum Formacji Misyjnej, przygotowując nowych misjonarzy. Również Komisja Duszpasterstwa, która przygotowuje całoroczny program duszpasterski dla Kościoła w Polsce, pracuje praktycznie niemal bez przerwy.

Przy Konferencji Episkopatu Polski działają także ciała rządowo-kościelne: Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP, której współprzewodniczącym ze strony kościelnej jest abp Sławoj Leszek Głódź, Kościelna Komisja Konkordatowa, której przewodniczy bp Tadeusz Pieronek oraz Komisja Majątkowa.«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama