Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wychowawca 1/2013 Wychowawca 1/2013

Dorośli oczekują, że po odbyciu cyklu zajęć w szkole dla rodziców zostaną wyposażeni w sposoby, narzędzia, metody, które pozwolą im zmienić niesfornego łobuziaka w potulnego baranka. Przychodzą, aby zmienić dziecko, a w trakcie warsztatów „odkrywają”, że tak naprawdę muszą zmienić siebie.

 

Tematyka zajęć

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest nieustającą nauką dialogu z dzieckiem. Jest to program spotkań mających na celu doskonalenie umiejętności nawiązywania autentycznych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Część I dotyczy relacji dorosły – dziecko. Tematyka:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka, w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane;
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu

poszanowania godności osobistej człowieka;

 • aktywne, wspierające słuchanie;
 • motywowanie dziecka do współdziałania, wdrażanie do obowiązków szkolnych i domowych;
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania

jakichkolwiek form przemocy;

 • uwalnianie dzieci od grania ról narzuconych w domu i w szkole;
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka;
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
 • nauka samodyscypliny.

Część II uczy budowania relacji między dziećmi. Główne tematy to:

 • zazdrość między rodzeństwem – przyczyny, sposoby reagowania;
 • ryzyko używania porównań;
 • rodzicielskie dylematy – sprawiedliwość, egoizm, ulubieńcy;
 • szkodliwość rywalizacji – zalety współpracy;
 • role w rodzinie – ich wpływ na relacje;
 • kłótnie dzieci – przyczyny, sposoby reagowania.

Część III, skierowana do rodziców i wychowawców nastolatków, uwzględnia problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt;
 • pragnienie akceptacji;
 • potrzeba decydowania o sobie;
 • przedwczesne zainteresowanie seksem;
 • narkotyki;
 • niebezpieczeństwo mediów.

Wyjątkowi nauczyciele

Ogromne zainteresowanie programem zarówno ze strony rodziców jak i psychologów zrodziło potrzebę przeszkolenia na terenie całego kraju profesjonalistów z placówek oświatowych (głównie poradni psychologiczno-pedagogicznych), którzy mogliby na miejscu realizować warsztaty. Tworzenie bazy edukatorów rozpoczęło Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – od 2010 roku wchodzące w skład nowej instytucji pod nazwą Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W trosce o poziom nauczania w Szkole, zarówno sam program jak i jego nauczyciele są poddawani systematycznej ewaluacji. Tylko po przejściu ewaluacji zewnętrznej realizator może zostać wpisany do bazy osób rekomendowanych przez ORE do prowadzenia zajęć. Lista rekomendowanych realizatorów znajduje się na stronie www.ore.edu.pl. Szczegółowe dane dotyczące ewaluacji programu i edukatorów zawierają Zeszyty metodyczne 3 i 9.

Struktura organizacyjna Szkoły jest trójstopniowa:

 1. Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 2. Koordynatorzy – edukatorzy, którym ORE powierza funkcję koordynatora Programu na terenie danego obszaru (np. województwa) lub określonego zadania.
 3. Realizatorzy – psycholodzy/pedagodzy realizujący program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców na terenie całego kraju.

Realizatorzy Szkoły – psycholodzy oraz pedagodzy przygotowani do pełnienia tej funkcji, mający:

• doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej z grupą dorosłych,
• umiejętności terapeutyczne (np. ukończona socjoterapia),
• ukończone szkolenie przewidziane programem.

Grupa realizatorów liczy 600 osób. Ich zadaniem jest prowadzenie szkoleń dla rodziców i wychowawców.

Koordynatorzy – liderzy programu, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny na edukatora, działają w poszczególnych województwach. Ich zadaniem jest inicjowanie działań wychowawczych na terenie własnego województwa, a tym samym kreowanie regionalnego środowiska wychowawczego, w którym zostanie zbudowany klimat sprzyjający mądremu i dobremu wychowaniu.

Koordynatorzy krajowi to Joanna Sakowska i Maria Talar.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...