Jan Paweł II wobec mediów

Odpowiedzialna postawa wobec mediów oznacza świadomość, że nie wszystko, co jest technicznie realizowalne, znajduje moralne usprawiedliwienie i akceptację, a człowiek potrafi dobrowolnie odstąpić od realizacji czynów niegodziwych. Wychowawca, 12/2008W stronę medialnej pedagogii

Myśl Jana Pawła II wiąże się z nurtem wychowawczym edukacji medialnej: wychowaniem do mediów, czyli kształtowaniem odpowiednich postaw wobec środków masowego komunikowania, w szerszym rozumieniu – przygotowywaniem do życia w medialnym świecie, w aspekcie kulturowym i społecznym. Papież zwracał uwagę na konieczność kształtowania zarówno twórców – pracowników środków przekazu, jak i odbiorców, by potrafili odpowiedzialnie i krytycznie korzystać z mediów.

„Dzieci i młodzież powinny przechodzić formację medialną, nie wchodząc na łatwą drogę bezkrytycznej bierności, nie poddając się naciskowi rówieśników ani wyzyskowi komercyjnemu”[14].
Jana Pawła II można nazwać Wielkim Nauczycielem w dziedzinie medialnej pedagogii[15].

Zakończenie

Niezależnie od wyznawanego światopoglądu, wiele idei związanych ze światem mediów, zawartych w nauce Jana Pawła II, powinno być znanych pedagogom zajmującym się edukacją medialną i znaleźć zastosowanie w codziennej praktyce. Przyczyniłoby się to do kształcenia bardziej refleksyjnych, krytycznych i odpowiedzialnych, o wysokim poziomie wrażliwości moralnej, zarówno odbiorców, jak i twórców oraz nadawców przekazów medialnych.

Jan Paweł II akcentował: „Ludzie pracujący w środkach przekazu i współtworzący kulturę, wierzący czy niewierzący, powinni być szczególnie świadomi swojej odpowiedzialności, zwłaszcza za osoby najbardziej bezbronne, które często pozbawione są wszelkiej ochrony przed programami pełnymi przemocy, szerzącymi wypaczoną wizję człowieka, rodziny i życia. Władze państwowe oraz stowarzyszenia obrony praw widzów, działając w ramach swoich kompetencji i zadań, powinny troszczyć się zwłaszcza o to, aby środki przekazu pozostały wierne swemu podstawowemu celowi, jakim jest służba człowiekowi i społeczeństwu”[16].

Dzięki mediom, a szczególnie Internetowi, miliony ludzi na świecie uzyskały dostęp do ogromnego zbioru zdjęć, filmów, przemówień, orędzi i spotkań Jana Pawła II z wiernymi. Otwartym problemem pozostaje, czy będziemy chcieli i potrafili racjonalnie korzystać z tych bogatych zbiorów.

*****

dr Janusz Morbitzer – kierownik Pracowni Technologii Nauczania Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członek Rady ds. Edukacji i Medialnej (ciało doradcze ministra edukacji narodowej)

Artykuł w pełnej wersji pt. „Jan Paweł II a media – perspektywa pedagogiczna” ukazał się w materiałach konferencyjnych „Edukacja Jutra”, XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 2, red. nauk. K. Denek, K. Zatoń, A. Kwaśna, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2008, s. 41-48.


[14] Kościół a Internet. Watykan, 22 lutego 2002. http://www.niedziela.pl/przypisy.php?id=113818501900002011001 [dostęp 20.10.2008]
[15] Zob. ks. F. Drączkowski, Pedagogia ojców i pisarzy kościoła, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. naukowy T. Pilch. Wydaw. Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 88.
[16] Jan Paweł II, Nowe środki przekazu w służbie nowej ewangelizacji, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/massmedia_09112002.html [dostęp 20.10.2008]


«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama