Przez Jezusa do Maryi

Chrystocentryzm przewija się jak złota nić przez całe nauczanie Jana Pawła II. Nie stoi to w sprzeczności z nauczaniem maryjnym. Prymat Chrystusa, tak wyraźnie obecny w kerygmacie Papieża, stanowi niejako fundament poprawnego mówienia o Matce Chrystusa. Przyjdź, 1/2008Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater kreśli niezwykle żywy obraz Maryi, przekonując, że nie można patrzeć na Nią niezależnie od osoby Jezusa Chrystusa. Czy jednak formuła Przez Jezusa do Maryi ma znaczenie wyłącznie teologiczne?

Zasadę Przez Jezusa do Maryi Papież rozumie również w znaczeniu kultycznym. Wraz z kultem Jezusa następuje kult Jego Matki. Kto autentycznie poznał Jezusa oddaje cześć Maryi. Jak zauważa w encyklice: słowa Elżbiety błogosławiona, któraś uwierzyła idą za Maryją z pokolenia na pokolenia, gdyż poznanie zbawczej tajemnicy Chrystusa, które rozprzestrzenia się poprzez świadectwo apostolskie, związane jest ze szczególną czcią Matki Chrystusa. I w ten sposób wypełniają się prorocze słowa z Pieśni Maryi Magnificat: błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi wielkie rzeczy Ten, który możny jest i Święte imię Jego.

W ślad za poznaniem tajemnicy Chrystusa idzie błogosławieństwo Jego Matki jako szczególna cześć dla Theotόkos. Jednakże w tej czci zawiera się zawsze błogosławieństwo Jej wiary. Dziewica z Nazaretu bowiem - wedle słów Elżbiety - nade wszystko przez wiarę stała się błogosławioną, Ci więc, którzy z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary

Użył Ksiądz przed chwilą określenia Theotόkos; proszę nam wyjaśnić, co ten termin oznacza.

Termin Theotόkos w dosłownym tłumaczeniu oznacza Tę, która zrodziła Boga. W takim brzmieniu może on rodzić wątpliwość, jak to jest możliwe, aby istota ludzka zrodziła Boga. Jan Paweł II macierzyństwo określa jako relację międzyosobową, zasadzającą się na zrodzeniu przez matkę osoby, a nie tylko istoty fizycznej. „Macierzyństwo – jak pisze w Liście Apostolskim o godności kobiety – odnosi się do całej osoby, a nie tylko do ciała lub też do samej <> ludzkiej”. Stąd też tytuł Theotokos wyraża prawdę, iż Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Tytuł ten nadali Maryi Ojcowie Kościoła podczas Soboru w Efezie, w roku 431, a ich intencją było zagwarantowanie prawdy tajemnicy Wcielenia. Chcieli oni potwierdzić jedność osobową Chrystusa, Boga i człowieka, tę jedność, dzięki której macierzyństwo Maryi – Matki Jezusa, było tym samym macierzyństwem względem Syna Bożego.

Tytuł Theotόkos świadczy również o Maryi, przede wszystkim o Jej niezwykłym wywyższeniu, które Jan Paweł II nazywa również wyniesieniem do najwyższego urzędu i godności. Syn Boży poprzez Wcielenie stał się rzeczywiście rodzonym Synem Maryi, który darzy Ją miłością synowską. Maryja jako Matka dała życie w porządku ziemskiego rodzenia Temu, od którego otrzymała życie. „Dzięki temu tytułowi – mówił Papież podczas jednej ze swych audiencji generalnych – bardzo często występującemu w pobożności ludu chrześcijańskiego, widzimy Maryję w prawdziwym wymiarze Jej macierzyństwa: jest Matką Syna Bożego, poczęła Go w sposób dziewiczy według natury ludzkiej i wychowała z macierzyńską miłością, przyczyniając się do ludzkiego rozwoju Boskiej Osoby, która przyszła, by przemienić los ludzkości.” Stąd też Maryja przez fakt swego macierzyństwa wchodzi w niespotykane zjednoczenie z Bogiem, a sama nazwa Theotokos stała się imieniem własnym tego zjednoczenia z Bogiem jakiego dostąpiła Maryja.«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama