Znak obecności. Cudowny Medalik - symbolika i znaczenie

Rycerz Niepokalanej 11/2011 Rycerz Niepokalanej 11/2011

Medalik zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Za jego pośrednictwem dokonywało się wiele nawróceń i uzdrowień. Coraz więcej ludzi mówiło o szczególnych łaskach i dobrodziejstwach, których doświadczali w swoim życiu poprzez ufność w opiekę Maryi Niepokalanej, której wizerunek widnieje na medaliku.

 

Spróbujmy najpierw wyjaśnić znaczenie pierwszego symbolu - litery "M" oraz krzyża. Nie ma wątpliwości co do tego, że litera "M" oznacza osobę Maryi. Według słów s. Katarzyny podczas objawienia była ona wyeksponowana bardziej niż krzyż, co podaje w wątpliwość fakt, że krzyż ma przedstawiać osobę Chrystusa. Wydaje się mało prawdopodobne, by treść objawienia miała nadawać większą rangę osobie Maryi niż Chrystusa. Jeśli zatem krzyż stanowił drugorzędny motyw objawienia, należy zastanowić się nad właściwą interpretacją jego symboliki. Zgodnie z ikonografią wczesnochrześcijańską, poprzeczna linia u podstawy krzyża oznacza ziemię, a sam krzyż - to znak zbawienia. Nawiązując do treści objawienia, w którym Maryja wznosi ku niebu glob ziemski z krzyżem nad nim, wydaje się właściwym powiązanie jej z symboliką rewersu. W tym świetle litera "M", spleciona z krzyżem na podstawie, jest przedstawieniem Maryi - Matki, która ofiarowuje odkupiony świat swojemu Synowi jako troskliwa opiekunka ludzi - Jego dzieci, dla których stała się także Matką pod krzyżem Jezusa.

Kontynuację obrazu Maryi jako Matki Boga i ludzi stanowi motyw dwóch zranionych serc. Oplecione koroną cierniową Serce Jezusa, umieszczone w jednej linii z przebitym mieczem Sercem Maryi, można odczytać jako znak szczególnej więzi łączącej Matkę z Synem, ich doskonałego zjednoczenia w chwili największego cierpienia na Golgocie. Taka interpretacja znajduje poparcie w Piśmie Świętym: w proroctwie Symeona oraz w testamencie z krzyża. Miłość Maryi do wszystkich ludzi wypływa z Jej macierzyńskiej miłości do Jezusa, który najpierw nas umiłował. Tę prawdę można dostrzec dodatkowo w symbolu płomieni.

Skupmy się teraz na znaczeniu dwunastu gwiazd. W pierwszym projekcie, wykonanym przez ks. Aladel, wieniec z gwiazd znajdował się nad głową Niepokalanej. Symbol ten został najprawdopodobniej przesunięty z awersu na rewers ze względów estetycznych przez jubilera, który wykonał pierwszy model medalika. W tradycji biblijnej liczba dwanaście określa lud Boży, do czego nawiązuje liczba pokoleń Izraela w Starym Testamencie oraz liczba Apostołów w Nowym jako nowego ludu Bożego. Motyw gwiazdy jest przede wszystkim symbolem Mesjasza - Światłości świata. Stąd, wg ks. prof. Rakocego, symbolika dwunastu gwiazd łączy w sobie opisane wyżej dwa spojrzenia: wyobraża Chrystusa jako Baranka Bożego, z którego śmierci rodzi się Kościół. Idąc śladem słów Apokalipsy, na końcu czasów dokonuje się zjednoczenie odkupionego ludu ze Zbawicielem, co znajduje odzwierciedlenie w opisywanym motywie.

Podsumowując, rewers Cudownego Medalika przedstawia jedność Chrystusa z Kościołem, podkreślając jednocześnie postać Maryi jako Bożej i naszej Matki, która ofiarowuje Panu całą ludzkość i wstawia się za nią. W tym kontekście należy spojrzeć na symbolikę awersu, pokazującą rozdawnictwo łask, wyproszonych przez Niepokalaną, która z łaski Bożej została zachowana od grzechu i jako taka ma prawo do tytułu Królowej świata.

Istotę symbolu można dostrzec najpełniej przy jego całościowej interpretacji, jak to czynią badacze i interpretatorzy wizji s. Katarzyny oraz znaczenia Cudownego Medalika. Nie skupiają się oni na wybiórczej analizie poszczególnych motywów, ich formy czy detali, lecz przede wszystkim opierają się na świadectwach ustnych i pisemnych osób bezpośrednio związanych z objawieniami. Podejście takie wydaje się być jak najbardziej słuszne, gdyż szczegóły w rodzaju np. kształtu welonu Matki Bożej, dokładnej formy serc czy liczby ramion gwiazd nie wnoszą wiele do przesłania zawartego w treści medalika. Ponadto mogą się one zmieniać na skutek ludzkich ograniczeń czy braku precyzji od strony technicznej przy próbie ich wizualizacji na samym medaliku. Najważniejsze, by wiedzieć, co naprawdę chciała przez niego przekazać Ta, na której prośbę został wybity.

Medalik w Rycerstwie Niepokalanej

Św. Maksymilian wyczuwał sercem to, co Maryja chciała przekazać, ukazując się s. Katarzynie. Wybrał on Cudowny Medalik jako narzędzie dla rycerzy Niepokalanej w dziele ewangelizacji. Dlaczego? O tym najlepiej mówią jego własne słowa: "Wielu ludzi uciska zło moralne, którego symbolem jest wąż. Na medaliku wąż jest pod stopami Niepokalanej, zgodnie z zapowiedzią Bożą, że Ona zetrze jego głowę. Obraz ten budzi u grzeszników ufność do Najświętszej Panny, stąd modlą się: "O Maryjo bez grzechu poczęta...", a Ona rozsiewa promienie łask, które oświecają umysły i rozpalają serca. Tą drogą następuje nawrócenie i uświęcenie. Druga strona medalika przedstawia dwa serca: Jezusa i Maryi, przypominając oddanym Niepokalanej, że głównym motywem ich działalności jest miłość Serca Jezusowego, którą chcą też wszystkich zapalić przez Niepokalaną, przez kochające Ją serca".

 

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...