Współpraca z rodzicami wychowanków bursy szkolnej

Wychowawca 11/2014

Współpraca z rodzicami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu bursa i internat jest istotnym elementem pracy nauczyciela wychowawcy...

 

Współpraca z rodzicami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu bursa i internat jest istotnym elementem pracy nauczyciela wychowawcy. Część rodziców (zdecydowana mniejszość) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z nauczycielami wychowawcami, wykazując troskę o los swych pociech. Są dyspozycyjni i chętni do podejmowania różnych form współpracy, poczynając od organizowania różnych działań, po wsparcie materialne (sponsoring). Pozostali rodzice często mają roszczeniowy stosunek do osoby nauczyciela wychowawcy, wręcz obwiniając go za niewłaściwe postawy i zachowania swoich dzieci. Nie podejmują dialogu z wychowawcą, nie interesują się warunkami i rzeczywistością, w jakiej żyje ich dziecko. W ciągu roku szkolnego na spotkaniach rodziców frekwencja nie bywa imponująca. Każdorazowo, gdy wychowanek zachowuje się w sposób wyróżniający bądź naganny, wychowawcy kontaktują się z rodzicami. Przy wszelkich okazjach rodzice są zapraszani do placówki.

Rodzic to partner, który powierza swe dziecko w nasze ręce – taka zasadę wychowawczą przyjęliśmy w chojnickiej bursie. Dzięki systematycznej pracy wychowawczej rodzice zaczęli zmieniać swoją relację wobec placówki, dostrzegając w osobie nauczyciela wychowawcy partnera mającego istotny udział w wychowaniu dzieci. Wzrosła liczba kontaktów, ale nadal trudno było stwierdzić aktywny i zaangażowany udział rodziców w procesach zachodzących w placówce.

Przyjmując kierunek pracy wychowawczej zakładający rozwój współpracy z rodzicami, nauczyciele wychowawcy chojnickiej bursy poszukiwali kolejnych rozwiązań mających zachęcić do wzmożonego kontaktu i bliższej współpracy. Pojawił się pomysł zaproszenia rodziców do aktywnego włączenia się w inicjatywę o nazwie Klub Rodzica „DROGA”. Nazwa ta nie jest przypadkowa. Każdy człowiek, także nasz wychowanek, kroczy drogą życia. Na tej drodze nie powinien być samotny, lecz podążać nią wspólnie z rodzicami i wychowawcami.

Fundamentalnym założeniem działalności klubu jest aktywizowanie  rodziców,  aby stawali się autentycznymi i niezbędnymi partnerami w realizacji działań zapewniających oczekiwany rozwój wychowanka. Cele działalności klubu to:

 • dbanie o podtrzymywanie więzi rodzinnych pomiędzy wychowankiem a jego rodzicami,
 • rozwijanie zainteresowania rodziców życiem ich dzieci,
 • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców,
 • rozwijanie odpowiedzialności u rodziców za proces wychowawczy ich dzieci,
 • utrzymywanie stałego kontaktu rodziców z placówką,
 • dbanie o realne i pozytywne postrzeganie placówki przez rodziców – jasne, bieżące komunikaty,
 • zapoznanie rodziców z warunkami, zasadami, wymaganiami, prawami wychowanka,
 • kształtowanie jednolitej płaszczyzny oddziaływania domu rodzinnego podopiecznego i bursy.

Współpraca z rodzicami jest realizowana w następujących formach:

 • kontakty telefoniczne wychowawców grup i dyrektora z rodzicami,
 • korespondencja z rodzicami (listy pochwalne, nagany, zaproszenia, podziękowania),
 • spotkania indywidualne (okazjonalnie),
 • spotkania grupowe,
 • spotkania tematyczne z udziałem ekspertów,
 • spotkania okolicznościowe,
 • spotkania problemowe.

Założono, iż wszelkie spotkania nauczycieli z rodzicami, powinny odbywać się w warunkach zapewniających komfort i dobre samopoczucie obydwu stronom. Sporządzono katalog zasad formalnych w zakresie kontaktów z rodzicami:

 • spotkania odbywają się w gabinetach wychowawców lub w świetlicy,
 • inicjatorem spotkania może być zarówno nauczyciel wychowawca,  jak i rodzice,
 • terminarz spotkań ogólnych określany jest na początku roku szkolnego,
 • o spotkaniu rodzice informowani są poprzez imienne zaproszenie, na którym potwierdzają fakt powiadomienia własnoręcznym podpisem,
 • nauczyciele wychowawcy są do dyspozycji rodziców podczas dyżurów oraz w sytuacjach koniecznych także poza nimi,
 • nieustannie ma miejsce dbałość o odpowiednie warunki miejsca spotkania.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności, ustalono zestaw zasad dobrej współpracy nauczycieli wychowawców z rodzicami. Należą do nich:

 • otwarta postawa nauczyciela,
 • poznanie oczekiwań rodziców,
 • rozpoczynanie rozmowy z rodzicem od tego, co dobre i pozytywne,
 • jasne i konkretne komunikaty,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych oraz przyjmowanie do realizacji opcji zaakceptowanych przez rodziców,
 • umożliwianie włączenia się w proces odkrywania, poznawania i rozwijania zainteresowań i pasji wychowanków,

Następnie podjęto rozważania określające skuteczność podejmowanych działań.

Wariant pesymistyczny (prognoza negatywna):

 • brak kontaktu między opiekunami prawnymi wychowanków a bursą,
 • brak spójności w postępowaniu nauczycieli wychowawców i rodziców w sprawach wychowawczych,
 • bierność ze strony rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 • wypaczone wyobrażenie opiekunów prawnych o funkcjonowaniu dziecka w placówce,
 • negatywne postawy i komunikaty ze strony rodziców – obwinianie, krytykowanie,
 • nieakceptowanie i niezrozumienie podejmowanych działań wychowawczych.

Wariant optymistyczny (prognoza pozytywna):

 • poprawne relacje między nauczycielem wychowawcą a rodzicami,
 • wzrost poczucia własnej wartości u rodziców i ich dzieci oraz kadry pedagogicznej,
 • lepsze zrozumienie przez rodziców i wychowawców potrzeb i oczekiwań dziecka/wychowanka,
 • dopracowanie zasad postępowania w sprawach wychowawczych, współtworzenie planu wychowawczego,
 • pogłębienie wiedzy pedagogicznej przez rodziców,
 • zgodny z oczekiwaniami rozwój wychowanka,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa i akceptacji podopiecznego.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

  Pobieranie...